Author:
• Wednesday, April 16th, 2014

Општина Ражањ, Општинска управа , у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ( ,, Службени гласник Републике Србије,,број 72/09,81/09-исправка,64/10-одлука УС и 24/11,121/12, 42/13, 50/13 и 98/13), чланом 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10) и члановима 60. и 63. Правилника о садржини,начину и поступку израде планских докумената (,, Службени гласник Републике Србије,,број 31/2010, 69/2010 и 16/2011),а по обављеној стручној контроли од стране Комисије за планове општине Ражањ одржане 08.04.2014.

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ПРИВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РАЖЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације постојења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфрастуктуре у Ражњу са Извештајем о стратешкој процени утицајапредметног Плана на заштиту животне средине (у даљем тексту: Нацрт плана) одржаће се у трајању од 30 дана , у периоду од 23.04.2014. године до 23.05.2014.

Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради Општине Ражањ, трг Светог Саве бр. 33 ,Ражањ у малој сали (на другом спрату) сваког радног дана у времену од 11 до 15 часова.

У току трајања јавног увида , сва заинтересована физичка и правна лица могу да своје евентуалне примедбе на планирана решења доставе у писаном облику Одсеку за урбанизам ,Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33 ,Ражањ (преко писарнице општине Ражањ, или поштом) , најкасније до 23.05.2014.

Свим заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени плански документ потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на план пружиће Одсек за урбанизам Општинске управе општине Ражањ.

Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 12.05.2014 год са почетком у 12 часова у згради Општине Ражањ у малој сали (на другом спрату , сала бр.10 )

Након обављеног јавног увида, дана 27.05.2014.године одржаће се Јавна седница Комисије за планове општине Ражањ , у Малој сали зграде општине Ражањ,(на другом спрату), са почетком у 11.00 часова, на којој ће се размотрити поднете примедбе на Нацрт плана.Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица која буду ставила писане примедбе на Нацрт плана , да присуствују јавној седници Комисије за планове.

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Friday, March 21st, 2014

питање 72

питање 73

питање 74

Питање 75

Питање 76

Питање 77

Питање 78

питање 79

Питање 80

Питање 81

Питање 82

Питање 83

питање 86

Питањe 87

питање 88

питање 89

питање 93

питање 96

питање 97

питање 101

питање 102

питање 103

Питања 125

питање 126

питање 133

питање 129

 

 

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Thursday, February 27th, 2014

konkursna dokumentacija-jn informacionog sistema za LPA

ObavestenjeOPokretanjuPostupka-jn informacionog sistema za LPA

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Wednesday, February 19th, 2014

Документа:

PLAN2014GOUPR07214740SORazanj31012014-2

PLAN2014LOKJP17715879FondopsRaz31012014-2

PLAN2014GOUPR07214758OpUpRazanj31012014-2

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Monday, February 10th, 2014

 

Документ: Решење-именовање ОИК

Документ: Буџет 2014

Category: opstina, Некатегоризовано  | Comments off
Author:
• Monday, December 16th, 2013

На основу члана  7а Закона о порезима на имовину ( „Службени гласник“ РС број : 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013), члана 36 Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину ( „Службени гласник“ РС број 47/2013) и члана  54, став 1 Пословника Општинског већа општине Ражањ ( „Службени лист општине Ражањ“ број   7/12),
Општинско веће општине Ражањ на седници одржаној дана 12.12.2013.г.  донело  је:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМАСА ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ТЕКУЋОЈ  2013 ГОДИНИ

Члан 1.

ОВИМ РЕШЕЊЕМ у складу са Законом о порезима на имовину одређују се коефицијенти по појединим зонама рачунајући и најопремљенију зону а који ће служити пореским обвезницима који воде пословне књиге за  утврђивање основице пореза на имовину у случајевима када у одговарајућој зони и зонама које се граниче са одговарајућом зоном није било промета одговарајућих непокретности у одговарајућем периоду у складу са Законом о порезима на имовину.

 

Члан 2.

Утврђују се следећи коефицијенти по појединим зонама и то:

1) 1,00 за непокретности у зони 1 као најопремљенијој зони.
2) 0,80 за непокретности у зони 2 која је гранична зона најопремљенијој зони на територији општине Ражањ.
3) 0,40 за непокретности које се налазе у зони 3 која има карактер  зоне са сеоским насељима.

 

Члан 3.

Утврђују се цене непокретности које су  у најопремљенијој зони на територији општине Ражањ служиле као  просечне цене на основу којих је у текућој  2013 години утврђивана основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге и то:

пословни простор………………………56.000,00 динара
станови и стамбене зграде…………..39.000,00 динара
гараже и други објекти…………………19.500,00 динара
зграде за одмор …………………………..23.000,00 динара.

 

Члан  4.

Ово решење о одређивању коефицијента за непокретности по зонама са просечним ценама одговарајућих непокретности у текућој 2013 години  објавиће се и на интернет страни званичне презентације општине Ражањ.

 

Члан  5.

Ово решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања  у „Службеном  листу  општине Ражањ“.
БРОЈ: 020-38/13-01
У Ражњу, 12.12.2013.г.

 

                                                       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ

 

ПРЕДСЕДНИК
Добрица Стојковић

rešenje o koeficijentima

Category: opstina, Некатегоризовано  | Comments off
Author:
• Tuesday, December 10th, 2013

obaveštenje za legal.obj.-po zakonu o leg.obj .-Sl.gl_.RS-br95-2013

zahtev-za-legal.obj_.-po-zakonu-o-leg.obj_.-Sl.gl_.RS-br95-2013

Category: opstina, Некатегоризовано  | Comments off
Author:
• Friday, November 29th, 2013

Odluka o obavezi podnosenja poreskih

Odluka o odredjivanju zona

Odluka o utvrdjivanju prosecnih cena m2

Odluka o visini stope amortizacije

Odluka o visini stope poreza

Category: opstina, Некатегоризовано  | Comments off
Author:
• Tuesday, October 22nd, 2013

Компостирање у Послону

 

Компостирање у Ражњу

 

Компостирање у Скорици

 

Компостирање у Вароши

Category: opstina, Некатегоризовано  | Comments off
Author:
• Friday, October 04th, 2013

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Ражањ, Партизанска бб

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта, Агенција за маркетинг, емитовање и продукцију радио програма Енигма – РГ Ћићевац, Горан Радојковић пр, Карађорђева 87, 37210 Ћићевац, надлежни орган Општинске управе Општине Ражањ спровео је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње радио предајника Радио Енигма Ражањ, на кат. парц. бр 1608, КО Ражањ

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе у утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС” бр 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 29. ст. 1. Закона о процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).

Category: opstina, Некатегоризовано  | Comments off