Author:
• Tuesday, September 16th, 2014

ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ГЗ

oglas

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Wednesday, July 23rd, 2014

ОГЛАС ЗА јн -пос.простор

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Tuesday, July 22nd, 2014

obavestenje procena uticaja mihajlovic_resenje

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Friday, June 27th, 2014

sava jeremic plakat

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Friday, June 27th, 2014

obavestenje procena uticaja mihajlovic

 

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Monday, June 02nd, 2014

javni poziv za dokazivanje prava preceg zakupa polj. zemlj. u drž svojini za 2015.godinu

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Wednesday, April 16th, 2014

Општина Ражањ, Општинска управа , у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ( ,, Службени гласник Републике Србије,,број 72/09,81/09-исправка,64/10-одлука УС и 24/11,121/12, 42/13, 50/13 и 98/13), чланом 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10) и члановима 60. и 63. Правилника о садржини,начину и поступку израде планских докумената (,, Службени гласник Републике Србије,,број 31/2010, 69/2010 и 16/2011),а по обављеној стручној контроли од стране Комисије за планове општине Ражањ одржане 08.04.2014.

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ПРИВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РАЖЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације постојења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфрастуктуре у Ражњу са Извештајем о стратешкој процени утицајапредметног Плана на заштиту животне средине (у даљем тексту: Нацрт плана) одржаће се у трајању од 30 дана , у периоду од 23.04.2014. године до 23.05.2014.

Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради Општине Ражањ, трг Светог Саве бр. 33 ,Ражањ у малој сали (на другом спрату) сваког радног дана у времену од 11 до 15 часова.

У току трајања јавног увида , сва заинтересована физичка и правна лица могу да своје евентуалне примедбе на планирана решења доставе у писаном облику Одсеку за урбанизам ,Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33 ,Ражањ (преко писарнице општине Ражањ, или поштом) , најкасније до 23.05.2014.

Свим заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени плански документ потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на план пружиће Одсек за урбанизам Општинске управе општине Ражањ.

Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 12.05.2014 год са почетком у 12 часова у згради Општине Ражањ у малој сали (на другом спрату , сала бр.10 )

Након обављеног јавног увида, дана 27.05.2014.године одржаће се Јавна седница Комисије за планове општине Ражањ , у Малој сали зграде општине Ражањ,(на другом спрату), са почетком у 11.00 часова, на којој ће се размотрити поднете примедбе на Нацрт плана.Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица која буду ставила писане примедбе на Нацрт плана , да присуствују јавној седници Комисије за планове.

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Friday, March 21st, 2014

питање 72

питање 73

питање 74

Питање 75

Питање 76

Питање 77

Питање 78

питање 79

Питање 80

Питање 81

Питање 82

Питање 83

питање 86

Питањe 87

питање 88

питање 89

питање 93

питање 96

питање 97

питање 101

питање 102

питање 103

Питања 125

питање 126

питање 133

питање 129

ПИТАЊЕ 249

 

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Thursday, February 27th, 2014

konkursna dokumentacija-jn informacionog sistema za LPA

ObavestenjeOPokretanjuPostupka-jn informacionog sistema za LPA

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Wednesday, February 19th, 2014

Документа:

PLAN2014GOUPR07214740SORazanj31012014-2

PLAN2014LOKJP17715879FondopsRaz31012014-2

PLAN2014GOUPR07214758OpUpRazanj31012014-2

Category: opstina  | Comments off